subaruLink Youtube

Privacybeleid

Broekauto Waalwijk BV respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Broekauto (hierna ‘Subaru’ of ‘We’), met maatschappelijke zetel te Grotestraat 90 5141HB te Waalwijk , is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Met dit Privacybeleid willen we u inlichten over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden als persoonsgegevens beschouwd.

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren via onze normale bedrijfsactiviteiten, en dit zowel online als offline. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u bestellingen plaatst of producten of diensten aankoopt, met ons overeenkomsten aangaat of communiceert, of websites bezoekt en gebruikt.

We kunnen de volgende gegevens van u verwerken:

contactinformatie die u op onze website invoert en waarmee we met u kunnen communiceren, zoals uw naam, leeftijd en aanspreektitel, gebruikersnaam, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere adressen waarop we u berichten, bedrijfsinformatie en registratie-informatie kunnen sturen;

We hebben niet de bedoeling om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te verhinderen dat Subaru hun persoonsgegevens verwerkt.

2. Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende rechtmatige gronden:

1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Uitvoering van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van Subaru of een derde

Gerechtvaardigde belangen omvatten marketing, reclame, veiligheid, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfsbeheer, juridische zaken en intern beheer.
Wanneer we met uw toestemming persoonsgegevens verwerken, hebt u op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken. Raadpleeg punt 7 voor meer informatie over de uitoefening van het recht op intrekking.

3. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Broekauto verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals hieronder beschreven.

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

In verband met de hierboven onder punt 3 beschreven punten kunnen we uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

5. Dragen we uw persoonsgegevens over buiten de EER?

Omdat ons bedrijf wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in landen buiten de EER, die niet de gepaste bescherming van persoonsgegevens bieden. In zulke gevallen nemen we maatregelen om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen, met inbegrip van modelcontractbepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen.

De overdracht van uw gegevens aan derden zoals hierboven vermeld, gebeurt alleen voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden, en alleen voor zover toegestaan door dit Privacybeleid en door toepasselijke wetten en voorschriften, of als Subaru verplicht is om persoonsgegevens aan een bevoegde instantie over te dragen.

6. Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Subaru past de nodige technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies of onopzettelijke wijziging.

7. Wat zijn uw rechten?

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die vermeld zijn onder punt 3.

Daarnaast kunt u de volgende rechten laten gelden:

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt laten gelden, raadpleeg dan punt 8 hieronder om te weten hoe u contact met ons kunt opnemen.

8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over dit Beleid en/of over de bescherming of verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een van de rechten onder punt 7 wilt laten gelden, neem dan contact met ons op via:
Broekauto Waalwijk BV
T.a.v. Dhr, L.L.M. Reijnen
Grotestraat 90
5141HB Waalwijk
Of via het e-mailadres info@broekauto.nl

Wanneer Broekauto een vraag van u ontvangt, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt om op uw vraag te antwoorden.

9. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons intern beleid voor het bewaren van gegevens en/of zolang u een klant van Subaru bent of interesse toont in de diensten van Subaru en/of zolang de toepasselijke wetgeving dit vereist.

10. Verwerken we cookies?

Als u onze website bezoekt, en als we indien nodig uw toestemming daarvoor krijgen, kunnen we cookies, webbeacons en andere soortgelijke technologieën gebruiken om informatie op te slaan om onze reclame te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantenervaring te bieden.

11. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Zonder uw rechten te beperken zoals beschreven in dit Privacy beleid, behoudt Broekauto zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen of anderszins bij te werken. Wanneer Subaru wijzigingen aan dit beleid aanbrengt, wordt de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht op deze website aangegeven.